Giới thiệu về Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh

1. Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh.
Tên Tiếng Anh: Cam Ranh Tourism - Technical Vocational School.
2. Địa chỉ:
- Trụ sở chính: TDP Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Cơ sở 2: Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
3. Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh là Trường Trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.
4. Mục tiêu và sứ mạng
4.1. Mục tiêu
Đào tạo kiến thức văn hóa, kỹ năng nghề ở các cấp trình độ: Trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.
4.2. Sứ mạng
Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh là cơ sở giáo dục nghề  nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên, đồng thời trang bị kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho người học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm và khu vực Nam tỉnh Khánh Hòa.
5. Nhiệm vụ và quyền hạn
Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Sau đây viết tắt là GDNN) và Mục 2: Giáo dục thường xuyên của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 cụ thể như sau:
5.1. Nhiệm vụ
a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;
 b) Tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT đảm bảo nhiệm vụ giáo dục, đào tạo theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép;
 c) Tổ chức biên soạn, xây dựng hoặc lựa chọn, phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo, học liệu đối với từng ngành, nghề đào tạo của trường theo quy định;
d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
đ) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;
in phôi, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định;
e) Quản lý người học, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động giáo dục toàn diện khác cho người học theo quy định liên quan;
f) Tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho người học và tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp theo quy định của pháp luật;
g) Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với các đối tượng đặc thù và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;
h) Tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;
i) Cử hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của trường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;
j) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp; tổ chức cho đội ngũ nhà giáo, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học theo quy định của pháp luật;
k) Phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên để tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào học trung cấp, sơ cấp của giáo dục nghề nghiệp;
l) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương;
m) Thực hiện dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn giảng dạy, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho người học. Có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;
n) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính, tài sản của trường theo quy định của pháp luật;
o) Cung cấp dữ liệu về tổ chức hoạt động GDNN của trường để xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
5.2. Quyền hạn
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển trường phù hợp với chiến lược phát triển GDNN nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động;
b) Tổ chức đào tạo chương trình GDNN trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Liên kết với cơ sở GDNN, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm khai thác, huy động các nguồn lực xã hội trong thực hiện các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;
d) Liên kết, phối hợp với trường cao đẳng tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng theo quy định của Luật GDNN và các văn bản hướng dẫn thi hành;
đ) Liên kết, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành;
e) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tài liệu, học liệu giảng dạy; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo;
f) Tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;
g) Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật;
h) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường và bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ quản lý;
i) Tổ chức hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ;
j) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo, bổ sung nguồn tài chính của trường và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật;
k) Huy động, nhận tài trợ, quản lý và sử dụng nguồn huy động, tài trợ theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động của trường;
l) Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định của pháp luật;
m) Được Nhà nước giao đất, cơ sở vật chất; được tham gia đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;
n) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
6. Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh
- Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Đào tạo - Quản sinh;
+ Phòng Hành chính - Kế toán.
- Các khoa chuyên môn:
+ Khoa Du lịch – Nghiệp vụ;
+ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;
+ Khoa Cơ bản;
+ Khoa Công nghệ thông tin và các môn chung.
- Các Hội đồng tư vấn.
- Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; cơ sở thực hành, tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có). Việc thành lập và hoạt động của các đơn vị này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn đăng ký học nghề gì?

Văn bản

QT-HCKT-14

Quy trình thanh toán HĐ giờ giảng 2024

Thời gian đăng: 05/06/2024

lượt xem: 3 | lượt tải:2

QT-HCKT-07

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, KHOA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Thời gian đăng: 05/06/2024

lượt xem: 5 | lượt tải:2

QT-HCKT-03

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

Thời gian đăng: 05/06/2024

lượt xem: 3 | lượt tải:2

QT-HCKT-08

Quy trình đánh giá và phân loại viên chức, người lao động

Thời gian đăng: 05/06/2024

lượt xem: 3 | lượt tải:2

QT-HCKT-04

Quy trình nghiệm thu SKCT

Thời gian đăng: 05/06/2024

lượt xem: 3 | lượt tải:2
Left-column advertisement
Công khai ngân sách
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay39
  • Tháng hiện tại735
  • Tổng lượt truy cập1,965
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi